De hier onderstaande informatie is om verhoudingen binnen dit deel van de familie aan te kunnen tonen.

(er zijn geen aktes beschikbaar in archief)

 

Bron: Uittreksels uit de transport- en hypotheekakten 1638-1720 Ouderkerk aan de IJssel.

(oud-rechterlijk archief inv.nrs. 21 – 27) samenstelling: C.C.J. Lans © SAMH Gouda

 

10-01-1639 Bladzijde 5 doc. 26

Jan Anthonisz en tevens voor Adriaen Anthonisz (schout) x Pietertgen Cornelisz (won. Ammerstol), Willemtgen Thonisdr, geassisteerd met Pieter Leendertsz Bos, Cornelis Pouwelisz x Leentgen Toniss en Willem Jansz x Maertgen Toniss, allen kinderen en erfgenamen van Anthonis Brantsz x Barbertgen Huyghen (hun vader, moeder resp. grootvader en grootmoeder) verkopen aan Wigger Ariensz (onze burgemeester) een erfje in de Cromme, buitendijks uit de dijksloot tot binnen de dijk tot de dijkwetering toe (O = Jan Anthonisz, W = Gherrit Ariensz Backer c.s. Prijs ƒ 190

16-8-1639 Bladzijde 7 doc. 41
Jan Anthonisz, Willemtgen Thonis, geassisteerd met Pieter Leendertsz Bos, Cornelis Pouwelisz x Leentgen Thonis, x Maritgen Thonis, Aryen Thonisz (schout van Ammerstol) x Pietertgen Cornelis en Wigger Aryensz van der Tack (oud burgemeester) x Aechtgen Cornelis, allen kinderen en kleinkinderen van Anthonis Brantsz x Barbertgen Huygen.
Hebben gemeen een weer land van 16 morgen in de Cromme (O = Willem Aryensz, steenbakker c.s.; W = Cornelis Eldertsz c.s.). Deze onroerende zaak gaan zij nu kavelen, om kwesties te voorkomen, laten zij het delen van het land etc. over aan de schout, wat zij bevestigen met het tekenen van een stuk d.d. 20-4-1639.
De kaveling die dan volgt omvat 12 blz. tekst. Een tek. van Wiggert Ariensz, wonende bij de dikke boom.

3-5-1639 Bladzijde 7 doc. 42
Arien Thonisz Verbie (steenbakker) verkoopt aan Wigger Ariensz, van der Tack een hennepwerf in de Cromme in de woningen waar nu verkoper woont. In de verponding groot 1 1/2 hond. Aan de zuidkant is de Vliet, prijs ƒ 375.

17-8-1639 Bladzijde 8 doc. 50 Willemtgen Thonisdr, geassisteerd met Pieter Leendertsz Bos, verkoopt een gedeelte van het achterhuis, berg en schuur in de Cromme in een weer van 16 morgen (O = Willem Ariensz, steenbakker c.s. W = Cornelis Eldertsz Davidt c.s.). Aanbestorven bij overlijden van Thonis Brantsz x Barber Huygen, haer vader en moeder en volgens de kavelcedulle d.d. 16-3-1639. Prijs ƒ 2000, ƒ 600 contant, volgt de schuldbekentenis als onderpand 5 morgen 2 hond 40 roeden land met gedeelte van de timmerage in de Cromme in een weer van 16 morgen, afgelost 1-10-1658.

17-8-1639 Bladzijde 8 doc. 51
Adriaen Anthonisz Waert (schout te Ammerstol) x Pietertgen Cornelisdr verkoopt aan Willem Jansz zijn oom, 1 morgen 3 hond 60 roeden met een gedeelte van het huis in de Cromme, in een weer van 16 morgen (O = Willem Ariense steenbakker c.s.; W = Cornelis Eldertse Davidt c.s.) volgens, de kavelcedulle van 16-8-1639, prijs ƒ 1000.

18-8-1639 Bladzijde 9 doc. 52
Cornelis Pouwelsz (wonende alhier) verkoopt aan zijn zwager Willem Jansz (wonende Kr/Y) 3 morgen 20 roeden land met gedeelte van het huis, aanbestorven van Anthonis Brantsz x Barber Huygen, zijn vrouws ouders, in de Cromme in een weer van 16 morgen (O = Willem Ariense steenbakker c.s.; W = Cornelis Eldertsz Davidt c.s.) volgens kavelcedulle d.d. 16-8-1639 prijs ƒ 2000, ƒ 600 contant, volgens schuldbekentenis, afgelost 8-1-1668 volgens verklaring van Leentgen Thonis al vele jaren geleden.

8-2--1644 Bladzijde 23 doc. 159
Heyndrick Cornelisse Decker en Jan Wiggertse Backer (beiden wonende alhier) verkopen aan Wigger Ariense van der Tack. Een erf in de Cromme, buitendijks (O = Aryen Anthonisse Verbie, steenbakker; W = Jannetgen Cluyvers, weduwe van Aryen Wiggertse), prijs ƒ 200.

20-6-1653 Bladzijde 46 doc. 38
Wijven Brantsdr (laatst weduwe van Cornelis Willemse Timmerman), geassisteerd met Aryaen Janse Timmerman (haar zoon en voogd), Cornelis Gerritse Timmerman x Lijsbet Crijnen, Pieter Adryaense Timmerman voor hem en voor Maertgen Pietersdr, Neeltgen Pietersdr en Andries Pieterse, Arien Dirkse Timmerman x Aryaentgen Pieterse, kinderen en erfgenamen van wijlen Aryaentgen Crijnen (in leven x Pieter Andriese Timmerman), Isbrant Michielse, Leendert Janse x Annetgen Bielis, Jan Anthonisse, Isbrant Willemse Bostelman x Nellitgen Thonisse, Cornelis Pouwelse Schuitevoerder x Leentgen Thonisdr en voornoemde Jan Anthonisse in opdracht van Willemtgen Thonisdr, Willem Jan Govertse x Maertgen Thonisdr, Wigger Ariense x Aechgen Cornelisdr, voornoemde Wigger Ariense en Aryen Thonisse (schout van Ammerstol x Pietertgen Cornelisdr), allen erfgenamen van wijlen Adryaen Brandse en Neeltgen Crijnen, verkopen aan Evert Maes (chirurgijn alhier) een huis en erf in het dorp van de straat zuidwaarts tot Jan Cornelisse Schoemaker (O = Sijbrant Leendertse; W = het pad van Jacob Adriaense schuitevoerder), prijs ƒ 1320, 1/3 contant

Samenvatting: De erven van wijlen Aryaentgen Crijnen (in leven x Pieter Andriese Timmerman & van wijlen Adryaen Brandse en Neeltgen Crijnen: verkopen aan Evert Maes (chirurgijn alhier) een huis en erf in het dorp van de straat zuidwaarts tot Jan Cornelisse Schoemaker prijs ƒ 1320, 1/3 contant.

Vraag: Is Adryaen Brandse broer v schoonvader v Wigger Adriaans van der Tack???

5-1-1658 Bladzijde 42 doc. 12S
Adryaen Janse Backer, Aeltgen Janse geassisteerd met voorn. A.J. Backer, haar broer en voogd, Wigger Aryaense Tack, als oom en bloedvoogd van Willempje Jans, minderjarige dochter van Neeltgen Adryaense Tack zaliger, verkopen aan Cornelis Janse van Berkenwoudew (dienende heemraad) 4 1/2 hond land in de Cromme gegrondkaveld in 7 morgen van de IJssel zuidwaarts tot de landscheiding (O = het Tuchthuis van Gouda; W = Cornelis Janse Stolck en N = voorn. Wigger Adriaense Tack).

12-11-1660 Bladzijde 66 doc. 194
Wigger Aryaense van der Tack, Arien Thonisse, Arien Pouwelse, Dirck Jacobse, Merritgen Jans, Leentgen Cornelisdr, Stoffel Cornelisse, mede in opdracht van Cornelis Jorisse (beiden won. te Rotterdam) als aangestelde voogden over Joris Leendertse, zijnde het minderjarige weeskind van wijlen Leendert Janse en Pieternella Jans (hier mede present), verder Stoffel Cornelisse en Gerrit Janse, beiden als voogden over Jacobus Barentse, Merritgen Barentse, zijnde minderjarig weeskinderen van Barent Cornelisse en Aechje Jansdr, en Jan Pieterse Soeting, allen erfgenamen van Nanne Cornelisse (won. O/Y in de Lage Nesse), verkopen aan: a) Aert Cornelisse Davidt, Wigger Aryaense van der Tack en Aryen Thonisse, 1 hond 25 roeden land; b) Idem en Jan Pieterse Soeting, 1 morgen 56 roeden 4 voet; c) Aryaen Pouwelse 2 hond 62 roeden land; d) Dirck Jacobse 1 hond 88 roeden land; e) Marritge Janse 2 hond 28 roeden 4 voeten; f) Leentgen Cornelisdr 2 hond 18 roeden 10 voet; g) Stoffel Cornelisse en Cornelis Jorisse 3 hond 38 roeden 4 voet land; h) Stoffel Cornelisse en Gerrit Janse 3 hond 20 roeden 4 voet land. te samen 4 morgen 26 roeden land in de Lage Nesse, gegrondkaveld in 10 morgen land, van de IJssel zuidwaarts tot de landscheiding toe (O = voorn. koper; W = Cornelis Jacobse Sost. prijs ƒ 700 per morgen totaal ƒ 2841 1/2 contant.

Uitleg afmetingen (gevonden op het internet):
De hont of hond is een oud-Nederlandse oppervlaktemaat Het woord hond komt uit het Germaans en stamt af van het woord hunda, dat zowel hond als honderd
 betekende.

De oppervlaktemaat van 100 roede werd dus hont genoemd.
600 (vierkante) Rijnlandse roedes gingen in één morgen of gemet. (= iets minder dan één hectare)
Een Rijnlandse morgen kan worden onderverdeeld in 6 hont & één hont in 100 vierkante Rijnlandse roedes en één roedin 12 x 12 = 144 vierkant voet.
De Rijnlandse roede werd het meest gebruikt ( tot in de 19e eeuw). In 1806 werd de Rijnlandse morgen de standaardmaat in het Koninkrijk Holland tot dat in 1810 het metrisch stelsel wrd ingevoerd.
Samenvatting:
Eén roede     = 144 voet
Eén hont       = 100 roeden
Eén morgen = 600 roeden ( = iets minder dan 1 hectare).

 13-8-1661 Bladzijde 71 doc. 232
Jan Govertse (won. alhier) erfgenaam van een 1/10 part van een huis, schuur, berg, werven, visserijen, plus 10 morgen 2 hond 40 roeden land, nagelaten door Jan Thonisse en Leentgen Cornelisse. Als med Leentgen Jacobse, wed. van Aert Cornelisse Davidt, geassisteerd met Cornelis Jacobse Sost, Maertgen Senten, Evert Senten, Cornelis Pouwelse, IJsbrant Willemse Bostelman, Willemtgen Thonisd. Wigger Aryaense van der tack en tevens voor Adryaen Thonisse Waert won. te Streefkerk, allen erfgenamen voor de resterende 9/10 parten van voorn. huizing en landerijen. Zij gaan kavelen.

13-8-1661 Bladzijde 71 doc. 233
Leentgen Jacobse, wed. van Aert Cornelisse Davidt geassisteerd met Cornelis Jacobse Sost voor 1/4, Maerten Senten en Evert Senten, samen voor 1/4, Cornelis Pouwelse, Isbrant Willemse Bostelman, 36 Willemtgen Thonisd. Wigger Adryaense van der tack, tvens ten gunste van Adryaen Thonisse voor 1/2 alle erfgenamen van Jan Thonisse Verzijl en Leentgen Cornelisse, overl, alhie, verkopen aan Andries Mathijsse Crom, 9 morgen 2 hond 40 roeden land met huis, berg, schuur, visserij, boomgaard in de Cromme gegrondkaveld in 2 werven land, van de IJssel zuidwaarts tot de landscheiding toe (O = Jan Mathijse steenbakker; W = Cornelis Senten Besemer), prijs ƒ 520.

19-11-1667 Bladzijde 89 doc. 411
Weyntge Adryaense, won. Streefkerk, voor 1/4 ,Wigger Ariaense van der Tack voor 1/4 Ary Janse Govertse, Pieter Quick x Aeltgen Jansdr, en Maerten WQEssels x Willempje Jans samen voor 1/4 kinderen en kleinkinderen en erfgenamen van Jannitge, wed. van Arien Wiggertse, beide alhier overl, verkopen aan Cornelis Janse Stolck 3/4 parten van een rentebrief groot ƒ 800 d.d. 24-8-1646 waarvan hem Cornelis Janse Stolck 1/4 part is aanbestorven (zie regest nr. 410), prijs ƒ 660.

23-1-1679 Bladzijde 121 doc. 194
Baertje Wiggertsdr (weduwe van Pouwels Govertsz van der Trip) en Wouter Thonisse x Grietgen Govertsdr van der Trip (wonende te Gouda) verkopen aan Aryen Wiggertse, Willempie Wiggerts, Jan Wiggertsz, Pieter Wiggertsz, Dirck Wiggertsz en Neeltje Wiggertsdr van der Tack (wonende alhier) alle gedeelte etc. van roerende en onroerende zaken als conparanten door overlijden van Aechje Cornelisdr, hun resp. moeder, aanbestorven was, voor ƒ 80 Aryen Wiggertsz met zijn broers en zusters voorn. zullen alle schulden van hun voornoemde moeder voldoen buiten last van de comparanten.

18-6-1685 Bladzijde 139 63
Aryen Wiggertsz, Pieter Wiggertsz Dirck Wiggertsz Wouter Jansz x Wijve Wiggerts, Cornelis Gerritse x Willempje Wiggerts en Neeltje Wiggerts, allen kinderen en erfgenamen van Wiggert Aryens van der Tack, alhier overl., verkopen aan Jacob Pietersz Cool (won. alhier) een erf of boomgaard in de Cromme. Comparanten vader zaliger. had het gekocht. Prijs ƒ 160

30-1-1687 Bladzijde 145 doc. 108
Wouter Jansz x Wijven Wiggertse van der Tack, won. in Den Briel, verkopen aan Cornelis Aertse Admirael, won. Berkenwoude, een kamp boezemland in de Cromme, over het Ouweland met een werfje en akkertje binnen het oude land zoals verkoper bij kaveling is aangeloot. In de verponding 6 hond. Prijs ƒ 90.

9-6-1687 Bladzijde 145 doc. 111
Dirck Wigertzs van der Tack x Berber Claes (won. alhier) verkopen aan Cornelis Pieter Abramse, won. Berkenwoude, voor Claesje Cornelis, zijn moeder, 7 morgen eem hond 12 roeden land in de Cromme met het huis, erf en dijk, daarop staande, volgens de kavelcedulle. Prijs ƒ 2300 en 15 zilveren ducatons als speldegeld, Koper tekent met C.P. Noorlandert.

13-5-1688 Bladzijde 147 doc. 122
Dirck Wiggertse van der Tack (won. alhier) verkoopt aan Cornelis Gerritsz de Jonge (won. alhier) zijn gedeelte van een Voorhuis met toebehoren, in de Cromme bij de Dikke Boom. Prijs ƒ 290. (Toevoeging van mij: De Dikke Boom is een buurtschap)

8-5-1696 Bladzijde 166 doc. 98
Leendert Aryense Verbie, als oom en aangestelde voogd van de kinderen van Cent Janse Besemer en Aryaentje Ariens Verbie, alhier overleden. Verkoopt aan Marritje Foppen, weduwe van Willem Aryense Verbie (won. alhier) 1/3 van een steenplaats met huizing, ovens, loodsen daarop staande en 1/3 van 2 morgen 4 hond 50 roeden land achter voorn. steenplaats, mits dat Cornelis Wiggertse weduwe en Annitge Cornelis Ruyghooft in het voorsch. land komen met een boomgaardje voor de weytering, alsmede de kinderen van Wigger van der Tack met een hennepwerfje van dseheermoes aan de Vlietzijde in de Geer, gemeen met de verkoper en Marritje Foppen. Zie ook openbare verkoping 18-1-1696, prijs ƒ 505 Ontvangt 118-5-0, en de rest met een aflossing van de schuldrentebrief aan de Heilige Geestarmen alhier

29-1-1706 Bladzijde 192 doc. 323
Ary Wiggertse van der Tak voor 1/5, Neeltje Wiggers van der Tak voor 1/5, Jan Huigen x Cornelia Leendertse Verbie, mitsgaders dezelve Cornelia Leendertse Verbie voor 1/5 en Jacob Comelisse van Vliet (Heilige Geestmeester van O/Y) voor de kinderen van Dirck Wiggertse van der Tak voor 1/5 en verder Hendrick Comelisse Graaf (heemraad) in opdracht van Leendert Comelisse zijn broer x Willempje Wiggertse voor 1/5, verkopen aan Jan Pieterse Koiman won. mede alhier Een boomgaard in de Cromme prijs ƒ 60.

14-9-1707 Bladzijde 199 doc. 3
Taxatie van de nagelaten goederen van Willempje Wiggerte van der Tak x Leendert Cornelisz Graaf. Land in de Cromme. Verder de helft van een huisje en een tiende deel van een erfje in de Cromme, van de dijk tot het achterhuis, plus 1/4 van dat achterhuis, tot Ary Wiggertse toe (O = Pieter Willemse Verbie; W = Teunis Leendertsz de Jong).

25-11-1708 Bladzijde 202 doc. 29
Damis Tijsse Rolois x Neeltje Wiggertse van der Tak (won. O/Y) en Leendert Cornelisse mede wonende te O/Y. De helft van 1/3 van een huis in de Cromme. Van Leendert Cornelisse tot Ary Wiggertse van der Tak (O = het gemene oppad; W = Ary Cornelisse Stolk en Teunis Leendertse de Jong).

26-11-1713 Bladzijde 213 doc. 145
Damis Tijssen Rolois x Neeltje Wiggers van de Tak, won. O/Y. met Jan Gijsen Korlesluis (won. O/Y). Land in de Cromme.

17-4-1717 Bladzijde 222 doc. 229
Jan Huigen Crijgsman x Cornelia Leendertse Verbie ter ene, en Wigger Pieterse, Aagje Pieterse kinderen van Cornelia Leendertse Verbie x Pieter Wiggertse van der Tak, en minderjarige broer Pieter Pieterse en zuster Marrigje Pieterse en Halfzuster Lijsbeth Janse ter andere zijde. Komen overeen dat partijen ten andere hun moeder levenslang  behoorlijk zullen onderhouden in eten, drinken, kleden, etc. en na haar overlijden eerlijk te doen begraven waarvoor zij krijgen 1/15 deel van een steenplaats met ovens en loodsen in de polder de Cromme en 1/15 in 3 zellingen te Nieuwerkerk aan den IJssel en alles wat tot de steenplaats behoort en 16 hond land in de Cromme en 1/15 in een huis op de voornoemde steenplaats en 1/5 in een obligatie ten gunste van Pietertje Leendertse d.d. 4-5-1701.

 Bron: atlas1868.nl